Skip Navigation or Skip to Content
X
AJËRTRANSPORTUESHËM usht.
Që mund të mbartet me rrugë ajrore (për trupat). Divizion i ajërtransportueshëm.