Skip Navigation or Skip to Content
X
AKTKONTROLL m.sh.zyrt.
Dokument që përmban përfundimet e një kontrolli; procesverbal që hartohet pas një kontrolli, akti i kontrollit. Bëj (nënshkruaj) aktkontrollin.