Skip Navigation or Skip to Content
X
AKTUALIZOJ kal.libr.
E bëj aktual, e lidh me të sotmen, ua përshtat kërkesave të ditëve tona; e bëj që të ketë vlerë për të sotmen. Aktualizoj tematikën (përmbajtjen). Aktualizoj mësimin.