Skip Navigation or Skip to Content
X
ANËSISHT ndajf.
Në mënyrë anësore; tërthorazi, jo drejtpërdrejt. Prek anësisht.