Skip Navigation or Skip to Content
X
ARKITEKTONIKË f.
1. arkit. Mënyra e ndërtimit të një vepre, në të cilën pjesët përbërëse janë të lidhura mirë e bukur njëra me tjetrën në një të tërë.
2. art. Mënyra e ndërtimit të një vepre letrare a muzikore, në të cilën elementet përbërëse janë në përpjesëtime të drejta dhe të lidhura mirë ndërmjet tyre. Arkitektonika e veprës (e pjesës).