Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKËRENDOJ kal.
Lidh së bashku në mënyrë të harmonishme veprime, dukuri etj. për të arritur një qëllim, i vë ato në marrëdhënie të caktuara sipas një qëllimi; bëj që të përputhen si duhet disa veprime, dukuri etj. Bashkërendoj detyrat. Bashkërendoj forcat (përpjekjet, ndihmën). Bashkërendoj lëndët mësimore.