Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKËSHOQËROJ kal.
1. libr. E shoqëroj me diçka tjetër; shkoj krahas me diçka tjetër; e bëj bashkë me diçka tjetër.
2. bujq. Mbjell një bimë së bashku me një bimë tjetër kryesore në të njëjtin vend.