Skip Navigation or Skip to Content
X
BASHKËTINGËLLON jokal.
1. muz. Tingëllon në harmoni së bashku me një tingull tjetër, dëgjohet në harmoni njëkohësisht me një zë tjetër.
2. fig. Përputhet në mënyrë harmonike me diçka, përshtatet, pajtohet. Nuk bashkëtingëllon me kohën tonë.