Skip Navigation or Skip to Content
X
CILI lidhor.sh.
Përdoret për të lidhur një fjali të varur, duke shënuar frymorin a sendin, që është përmendur nga një emër në fjalinë e mëparshme; që.
CILI sh.
1. pyet. Përdoret në fjali pyetëse për të pyetur drejtpërdrejt ose tërthorazi për një frymor a për një send të cilin e përfaqëson, zakonisht duke e dalluar nga të tjerët që janë bashkë me të a të një lloji me të; kush. Cili është? Cilin takove? Cili të pyeti? Me cilin ishte? Cili prej të dyve?
2. pyet. Përdoret në pyetjet retorike që nënkuptojnë një përgjigje mohuese ose në pyetjet retorike që nënkuptojnë si përgjigje «kushdo», «të gjithë»; kush. E cili e pëlqen atë? E cili nuk e di?
3. pakuf. Përdoret (zakonisht me pjesëzën ja me kuptim dëftor), për të dalluar një frymor a një send dhe për ta ndarë atë nga të tjerët; kush. Ja cili qenka! Ja cili paska ardhur! Ja cilin kërkoj!
4. pakuf. vjet. Përdoret me kuptim veçues, duke u përsëritur në krye të fjalive të bashkërenditura; dikush ... dikush ..., kush... kush ...