Skip Navigation or Skip to Content
X
DAKTILIK mb.let.
Që përbëhet prej daktilësh; që ka daktilë; rrëshqitës. Varg daktilik.