Skip Navigation or Skip to Content
X
DEDUKTOJ dhe jokal., kal.logj.
Nxjerr një përfundim logjik duke u nisur nga e përgjithshmja për të arritur tek e veçanta a e pjesshmja ose më pak e përgjithshmja; kaloj nga tezat e përgjithshme në teza të veçanta a më pak të përgjithshme; kund. induktoj.