Skip Navigation or Skip to Content
X
DENDËSIM m.
Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve DENDËSOJ, DENDËSOHET. Dendësimi i ndërtimeve. Dendësimi i popullsisë. Dendësimi i avullit. Dendësimi i veprimtarisë (i përpjekjeve). Dendësimi i zjarrit.