Skip Navigation or Skip to Content
X
DYSHKRONJËSH m.sh.gjuh.
Shenjë grafike e përbërë nga dy shkronja, të cilat së bashku shënojnë vetëm një tingull. Përdorën dyshkronjëshat. Dyshkronjëshat e alfabetit të gjuhës shqipe (dh, gj, ll, nj, rr, sh, th, xh, zh).