Skip Navigation or Skip to Content
X
DYSOR m.sh.gjuh.
1. Njëra prej dy a më shumë fjalëve që kanë të njëjtin kuptim leksikor; njëra prej dy a më shumë trajtave fonetike a gramatikore që kanë të njëjtën vlerë normative. Dysor kuptimor. Dysor gramatikor (morfologjik, sintaksor). Dysor drejtshkrimor. Dysor normativ.
2. si mb. ~, ~E. Që është formuar nga dy pjesë, që ka dy pjesë përbërëse; që lidhet nga kuptimi, nga funksioni etj. me një tjetër dhe krijon me të një çift; dyllojësh. Format dysore të fjalëve (të trajtave gramatikore).