Skip Navigation or Skip to Content
X
EKSPORTOJ kal.
1. Shes mallra të vendit jashtë shtetit; çoj mallra jashtë shtetit; kund. importoj. Eksportojmë minerale (prodhime industriale, prodhime bujqësore).
2. fig. Bëj që të përhapet nga vendi im në një vend tjetër një ide, një modë etj.