Skip Navigation or Skip to Content
X
FIROJ jokal.
1. vet. veta III. Humbet në peshë, në vëllim etj., bën fire; shteron. Firon qumështi. Firon gruri (kur thahet).
2. kal. E pakësoj, bëj që të humbasë në peshë, në vëllim etj.; e heq atë pjesë që ka mbetur. E firoi vapa (zjarri).
3. vet. veta III edhe fig. Mbetet pa gjë brenda, zbrazet. Me firoi barku.
4. vet. veta III edhe fig. Humbet a zhduket pa lënë gjurmë. Firuan berrat në mal
5. Dobësohem, bie nga shëndeti e nga fuqia; shteroj. Ka firuar pak. Me kanë firuar fuqitë.