Skip Navigation or Skip to Content
X
FJALËTËRKUZË mb.
Që e zgjat dhe e bën tërkuzë bisedën, që ka shumë fjalë; fjalëshumë.