Skip Navigation or Skip to Content
X
FLETËBARDHË mb.
Që i ka fletët të bardha me fletë të bardha; gjethebardhë.