Skip Navigation or Skip to Content
X
FLETËMBAJTËS mb.
Gjethembajtës; kund. fletërënës. Dru fletëmbajtës. Shkurre fletëmbajtëse.