Skip Navigation or Skip to Content
X
FLETËPOROSI f.sh.zyrt.
Dokument, në të cilin shënohet porosia që i bëhet një ndërmarrjeje prodhimi a shërbimi nga një ndërmarrje tjetër ose nga një institucion për të prodhuar diçka etj. Bëj (marr) fletëporosinë.