Skip Navigation or Skip to Content
X
FOLJOR mb.gjuh.
1. Që ka të bëjë me foljen, që i përket foljes, i foljes, që përbëhet nga një folje a nga tërësia e foljeve të gjuhës. Trajtat foljore. Kallëzues foljor. Sistemi foljor.
2. Që është formuar nga tema e një foljeje. Emër (mbiemër) foljor.