Skip Navigation or Skip to Content
X
FOTOKOPJOJ kal.
Bëj kopjen e një dokumenti, të një dorëshkrimi etj. duke e fotografuar, riprodhoj me anë të fotografimit.