Skip Navigation or Skip to Content
X
FUNKSIONOJ jokal.
1. Kryej një punë a veprimtari, kryej funksionin a detyrën që më është ngarkuar. Grupi ka funksionuar rregullisht.
2. vet. veta III. Bën punën e vet, punon (për një makinë, për një mekanizëm, për një organ të trupit etj.). Funksionon mirë makina.