Skip Navigation or Skip to Content
X
GJESHK përmb m.
Gjethe të thata që kanë rënë nga drurët. Mbledhin gjeshk. Shtrojnë gjeshk. Shkojnë për gjeshk.