Skip Navigation or Skip to Content
X
GJITHASHTU ndajf.
1. Në të njëjtën mënyrë; në të njëjtën shkallë, po ashtu. Gjithashtu po punonin edhe ata. Është gjithashtu i madh.
2. Përveç kësaj edhe..., bashkë me të edhe..., në të njëjtën kohë edhe... Ndodheshin gjithashtu... Dimë gjithashtu... Kjo tregon gjithashtu se...
3. përd. lidh. Përdoret së bashku me disa lidhëza në togje këpujore e kundërshtore. Gjithashtu edhe... E gjithashtu... Por gjithashtu...