Skip Navigation or Skip to Content
X
HIERARKIK mb.
Që ka të bëjë me hierarkinë, që i përket hierarkisë, i hierarkisë; që i nënshtrohet hierarkisë, që bëhet sipas një hierarkie. Shkalla (radha) hierarkike. Ndërtim hierarkik. Sipas ndarjes hierarkike. Në rrugën hierarkike.